როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, ნარდობის ხელშეკრულების ნიმუში N 1

  • მთავარი
  • სიახლეები
  • როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, ნარდობის ხელშეკრულების ნიმუში N 1
როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, ნარდობის ხელშეკრულების ნიმუში N 1

როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, ნარდობის ხელშეკრულების ნიმუში N 1

ნარდობის ხელშეკრულება

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესახებ

 

ქ. თბილისი                                                                                                                                                        -----------    თვე 2015 .

ერთის მხრივ, შპს “-------------------- შემდეგში მოხსენიებული, როგორც  „დამკვეთი“, წარმოდგენილი დირექოტირის სახელი გვარი მიერ, რომელიც მოქმედებს წესდების   საფუძველზე და  მეორეს მხრივ, შპს  “---------------“  შემდეგში მოხსენიებული, როგორც „მენარდე“, წარმოდგენილი მისი  დირექტორის,  სახელი გვარი მიერ, რომელიც მოქმედებს წესდების საფუძველზე, ერთად მოხსენიებული „მხარეები“, ხოლო ცალ-ცალკე - „მხარე“, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდეგში  „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

 

1.            ხელშეკრულების საგანი

1.1.     მენარდე იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში დამკვეთის დავალებით შეასრულოს დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე (შემდეგში -„საპროექტო დოკუმენტაცია“) სარემონტო-სამშენებლო, სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (შემდეგში ტექსტში -„სამუშაოები“) ობიექტზე, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი,  -------------------------, (შემდეგში- „ობიექტი“).

1.2.     დამკვეთი ვალდებულია მიიღოს და აანაზღაუროს  მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოების შედეგი წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღწერილი პირობების შესაბამისად.

1.3.     სამუშაოების დასახელება, სახეობები (ჩამონათვალი), მოცულობა და ღირებულება  გათვალისწინებულია სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.

1.4.     წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის საჭირო მასალების მიწოდებას ახორციელებს მენარდე სამშენებლო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მკაცრი დაცვით. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით დამკვეთს შეუძლია დამატებით აიღოს ვალდებულება  სრულიად ან ნაწილობრივ უზრუნველყოს  მენარდე აუცილებელი მასალებით.

1.5.     მენარდე ასრულებს სამუშაოებს  დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. საპროექტო  დოკუმენტაცია მოიცავს შემდეგს:   - ტექნიკურ დავალებას; - რეკომენდებული მასალების სიას; - ტიხრების გეგმას; - იატაკების გეგმას; - ჭერების გეგმას; - გაფართოებებს; - განათებას; - როზეტებს 220 ვ. და სტრუქტურულ საკაბელო სისტემას; - 3D ვიზუალიზაციას (გადაეცემა ელექტრონული სახით); - სათავსოების გეგმას dwg ფორმატში (მენარდეს გადაეცემა ელექტრონული სახით).

 

2.            სამუშაოების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა

2.1.     დამკვეთს უფლება აქვს  აკონტროლოს სამუშაოების მიმდინარეობა და მათი შესრულების ხარისხი, მათი შესრულების ვადები (გრაფიკი), გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი, ამავე დროს არ უნდა ჩაერიოს  მენარდის ოპერატიულ-სამეურნეო მუშაობაში

2.2.     სამუშაოების მიმდინარეობისა და მათი შესრულების ხარისხის შემოწმების მიზნით, დამკვეთი უფლებამოსილია  დადოს  სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობისა და ხარისხის კონტროლის განხორციელების მომსახურების ხელშეკრულება შესაბამის საინჟინრო ორგანიზაციასთან ან ფიზიკურ პირთან, რის შესახებაც წერილობით უნდა აცნობოს მენარდეს.

 

3.            სამუშაოების შესრულების ვადები

3.1.     მხარეებმა შეათანხმეს სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების შემდეგი კალენდარული ვადები:

3.1.1.         სამუშაოების დაწყება: დამკვეთის მიერ მენარდისთვის  საპროექტო დოკუმენტაციის გადაცემის მომენტიდან.

3.1.2.         სამუშაოების დასრულების ვადა მითითებულია სამუშაოების გრაფიკში, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.  მენარდეს უფლება აქვს ვადამდე ჩააბაროს სამუშაოები დამკვეთთან შეთანხმებით.

3.2.     მენარდეს უფლება აქვს გაარძელოს სამუშაოების შესრულების ვადები მის  მიმართ სანქციების გამოყენების გარეშე შემდეგ შემთხვევებში:

3.2.1.         თუ დამკვეთი შეცვლის საპროექტო დოკუმენტაციის მოცულობას, რაც არსებითად იმოქმედებს სამუშაოების შესრულების ვადებზე;

3.2.2.         თუ სამუშაოები, რომლებიც არ შედის მენარდის ვალდებულებაში არსებითად აბრკოლებს მენარდის მოვალეობების შესრულებას.

 

4.            მენარდის უფლება-მოვალეობები

4.1.    მენარდე ვალდებულია:

4.1.1.         შეასრულოს ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით აღწერილი სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებით, მისი დანართებით და პროექტის დოკუმენტაციით, სამუშაო ნახაზებითა და მშენებლობის ნორმებითა და წესებით, აგრეთვე ყველა სხვა მოქმედი, სამუშოების შესრულების ადგილზე მიღებული მოთხოვნებით გათვალისწინებული მოცულობითა და ვადებში და ჩააბაროს სამუშაოები დამკვეთს დადგენილ ვადაში; 

4.1.2.         უზრუნველყოს ყველა სამუშაოს შესრულების ხარისხი წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების და პროექტის დოკუმენტაციისა და ტექნიკური მოთხოვნების, სამუშაო ნახაზებისა და მშენებლობის ნორმებისა და წესების, აგრეთვე ყველა სხვა მოქმედი, სამუშოების შესრულების ადგილზე მიღებული მოთხოვნების გათვალისწინებით;

4.1.3.         უზრუნველყოს სამუშაოების ჩაბარებისას გამოვლენილი  დეფექტებისა და ნაკლოვანებების დროული აღმოფხვრა ობიექტის ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადის განმავლობაში.

4.1.4.         უზრუნველყოს  სამუშაოების ჩატარებისას  ობიექტზე შრომის დაცვისა და  უსაფრთხოების ტექნიკის, სახანძრო უსაფრთხოების, გარემოს, მწვანე ნარგავებისა და მიწის  დაცვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება;

4.1.5.         შეათანხმოს დამკვეთთან სამუშაოების წარმოების გეგმა;

4.1.6.         უზრუნველყოს სისუფთავის დაცვა სამშენებლო ნაგვისგან ობიექტზე და მის მიმდებარე ტერიტორაზე;

4.1.7.         სამუშაოების დასრულებისთანავე  გაიყვანოს/გაიტანოს ობიექტიდან მისი კუთვნილი მანქანები, მოწყობლობა, ინვენტარი, ხელსაწყოები, სამშენებლო მასალები, დროებითი ნაგებობები და სხვა ქონება, აგრეთვე გაიტანოს ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგავი.

4.1.8.         აცნობოს დამკვეთის წარმომადგენელს პასუხისმგებელი კონსტრუქციებისა და დაფარული სამუშაოების შესახებ და უზრუნველყოს მათი შემოწმება. მენარდე იწყებს  შემდგომი სამუშაოების მიღებას მხოლოდ  დამკვეთის მიერ დაფარული სამუშაოების მიღებისა და ამ სამუშაოების აქტების შედგენის შემდეგ. თუ სამუშაოების დახურვა შესრულებულია დამკვეთის დასტურის გარეშე,  მაშინ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ, დამკვეთის დავალებით მენარდე ვალდებულია საკუთარი ხარჯით  გახსნას დახურული სამუშაოების ნებისმიერი ნაწილი დამკვეთის მითითების თანახმად, შემდეგ საკუთარი ხარჯით აღადგინოს იგი.

4.1.9.         უყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს და მისგან მითითებების მიღებამდე შეწყვიტოს სამუშაოები შემდეგ შემთხვევებში:

·         დამკვეთისთვის მის მიერ  სამუშაოს შესახებ გაცემული მითითების შესრულებით დამკვეთისადვის სავარაუდოდ არახელსაყრელი შედეგების დადგომის შემთხვევაში

·         სხვა, მენარდისგან დამოუკიდებელ შემთხვევებში, რომლებიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს  შესრულებული სამუშაოს შედეგების ვარგისიანობას ან სიმტკიცეს ან რომლებიც ხელს უშლის სამუშაოების დროულად შესრულებას.

4.1.10.      მენარდეს არ აქვს უფლება გამოიყენოს სამუშაოების შესრულებისას მასალები ან მოწყობილობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ორივე მხარის მიერ შეთანხმებული მოთხოვნების დარღვევა გარემოს დაცვასთან ან სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

4.1.11.      მენარდე ვალდებულია დანიშნოს ბრძანებით უფლებამოსილი წარმომადგენელი ობიექტზე სამუშაოების შესრულების მთელი პერიოდისათვის და მიაწოდოს ასლი დამკვეთს არაუგვიანეს ობიექტზე სამუშაოების დაწყების თარიღისა.

4.1.12.      დამკვეთის ან მესამე პირების კომუნიკაციების ან სხვა  ქონების დარღვევის შემთხვევაში  სამუშაოების წარმოების პერიოდში  მენარდის ბრალეულობით, ის ვალდებულია აწარმოოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, აგრეთვე აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.

4.1.13.      მენარდე იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების შესრულებისთვის მენარდის მიერ მიწოდებული მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციებისა და სისტემების, აგრეთვე  მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებას, მის დანართებს, პროექტის დოკუმენტაციას, სახელმწიფო სტანდარტებს, ტექნიკურ რეგლამენტებს, ხანძარსაწინააღმდეგო წესებს  და იქონიოს აუცილებელი სერტიფიკატები და ტექნიკური პასპორტები.  მენარდე ვალდებულია სერტიფიკატებისა და ტექნიკური პასპორტების დამოწმებული ასლები გადასცეს დამკვეთს სამუშაოების მიღების მომენტში. 

4.1.14.      მენარდე სრულიად პასუხისმგებელია  ტექნიკურ უსაფრთხოებასა და მუშების შრომის დაცვაზე (ქვემენარდეების მუშების ჩათვლით) ობიექტზე წინამდებარე ხელშეკრულებით სამუშაოების შესრულებისას. მენარდის მიერ ობიექტზე სამუშაოების შესრულების მიზნით უცხო ქვეყნების მოქლაქეების მოზიდვის შემთხვევაში, მენარდე პასუხისმგებელია  დამკვეთის წინაშე იმაზე, რომ ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც ობიექტზე იმუშავებს, წესრიგში უნდა ჰქონდეს დოკუმენტები და მიღებული ჰქონდეს ყველა ნებართვა, რაც აუცილებელია საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი სამუშაოების შესრულებისთვის. მენარდე  ვალდებულია აუნაზღაუროს დამკვეთს  ზარალი,  მენარდის მიერ წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული ვალდებულების სრულად შეუსრულებლობისთვის (სახელმწიფო ორგანოების მიერ გამოწერილი ჯარიმების ჩათვლით).

4.1.15.      დამკვეთის მოთხოვნით მიაწოდოს ინფორმაცია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ.

 

4.2.        მენარდს უფლება აქვს:

4.2.1.         უარი განაცხადოს ხელშეკრულების შესრულებაზე, თუ დამკვეთის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობა ხელს უშლის  (აყოვნებს)  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას  15 (თხუთმეტ) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით, ამის შესახებ დამკვეთისთვის შეტყობინების გაგზავნის პირობით ხელშეკრულების გაუქმებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე. ამასთან, მენარდეს რჩება უფლება მიიღოს  ხელშეკრულების გაუქმებამდე შესრულებული სამუშაოების  ღირებულება და მიიღოს კომპენსაცია დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯებისთვის, რომლებიც დაიხარჯა ხარჯთაღრიცხვაში ჩამოთვლილი მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციების შეძენაზე. მენარდე ვალდებულია გადასცეს ყველა მასალა, მოწყობილობა და კონსტრუქცია, რომლებიც დამკვეთმა გადასცა მენარდეს, და ჩააბაროს მუშაობის შედეგი, რომელიც მიღებული იქნა წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის.

4.2.2.         მიიღოს დამკვეთისგან საჭირო ინფორმაცია და ნებართვა დროებით ენერგომომარაგების, წყალმომარაგებისა და წყალგაყვანილობის ჩასართველი სამუშაოების შესრულების მიზნით. აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობის ხარჯებს იხდის დამკვეთი.

 

5.            დამკვეთის უფლება-მოვალეობები

5.1.        დამკვეთი ვალდებულია:

5.1.1.            მენარდისა და დამკვეთის მიერ  ხელმოწერილი ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად გადასცეს მენარდეს სამუშაოების შესრულებისთვის ვარგისი ობიექტი, სამუშაოების შესრულების პერიოდისთვის მხარეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად.

5.1.2.            მიიღოს და აანაზღაუროს მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

5.1.3.            ხელშკერულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) დღის ვადაში  მიაწოდოს მენარდეს დადგენილი წესით   ხელშეკრულების 1.5. პუნქტში მითითებული გრაფიკული გეგმები.

5.1.4.            მესაკუთრის მიერ ობიექტზე  დაწესებული შესვლის რეჟიმის  შესაბამისად უზრუნველყოს მენარდის მუშებისა და ავტოტრანსპორტის, აგრეთვე  მესამე პირების (ქვემენარდეების) მუშების შესვლა და მიაწოდოს მენარდეს ინფორმაცია  ენერგომომარაგებისა და წყალმომარაგების, კანალიზაციის დროებით წერტილებთან შეერთების შესახებ.

5.1.5.            მხარეების მიერ შეთანხმებულ დროს  უზრუნველყოს საკუთარი წამომადგენლის ობიექტზე დასწრება  მენარდის მიერ  დახურული სამუშაოების, გამოცდისა და გაზომვის განხორციელებისას.

5.1.6.            გაუწიოს მენარდეს დახმარება იმ საკითხების გადაჭრაში, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას  ობიექტის მესაკუთრესა და ამ ობიექტზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოების შემსრულებელ მესამე პირებს შორის.

5.1.7.            წინასწარ გააფრთხილოს მენარდე  პროექტის დოკუმენტაციაში შესატან ცვლილებებზე, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მენარდის მიერ შესასრულებელ სამუშაოებზე.

5.1.8.            მის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიიღოს და აანაზღაუროს  მენარდის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში ჩამოთვლილი  მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციების დოკუმენტურად დადასტურებული ყველა  ხარჯი. ამასთან, მენარდე  ვალდებულია დააბრუნოს დამკვეთის მიერ მენარდისთვის მიწოდებული  ყველა მასალა, მოწყობილობები და კონსტრუქციები და ჩააბაროს სამუშაოს შედეგები, რომლებიც შესრულდა წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის.   

5.1.9.            დამკვეთი იძლევა გარანტიას, რომ მას აქვს კანონიერი უფლება აწარმოოს ობიექტზე კანონიერი სამუშაოები.

5.2.        დამკვეთს უფლება აქვს:

5.2.1.         უარი განაცხადოს წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებაზე, თუ მენარდე დროულად არ იწყებს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას ან ისე ნელა ასრულებს სამუშაოებს, რომ მათი დადგენილ ვადაში დასრულება შეუძლებელი ხდება.

5.2.2.         დაუდგინდეს მენარდეს გონივრული ვადა ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის  (არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა), თუ სამუშაოების შესრულებისას  ნათელი გახდება, რომ ისინი არ იქნება ჯეროვნად შესრულებული და, მენარდის მიერ დადგენილ ვადაში, ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში,  უარი განაცხადოს წინამდებარე ხელშეკრულებაზე, ან  დაავალოს ნაკლოვანებების აღმოფხვრა სხვა პირს მენარდის ხარჯით, აგრეთვე მოითხოვოს ზარალის ანაზრაურება, სამუშაოების მოცემული სახეობის ხარჯთაღრიცხვით გათალისწინებული ფასების ფარგლებში.

5.2.3.         დამკვეთს აგრეთვე აქვს სხვა, წინამდებარე ხელშკერულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული  უფლებები.

 

6.        სამუშაოების მიღება-ჩაბარება

6.1.     წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1.2. პუნქტში აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ვადის დასრულებისთვის, მენარდე გადასცემს დამკვეთს  შესრულებული სამუშაოების შედგენილ მიღება-ჩაბარების აქტების ორ ეგზემპლარს.

6.2.     დამკვეთი მენარდისგან წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. პუნქტში აღწერილი დოკუმენტის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ვალდებულია შეამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტები, მიიღოს შესრულებული სამუშაოები და გაუგზავნოს მენარდეს  ხელმოწერილი აქტის ერთი ეგზემლპარი, ან წერილობითი მოტივირებული უარი სამუაოების მიღებასა და  აქტის ხელმოწერაზე, კონკრეტული შენიშვნების მითითებით.

6.3.     დამკვეთის მიერ სამუშაოების მიღებაზე და მენარდის მიერ წარმოდგენილი აქტზე ან სხვა დოკუმენტის  ხელმოწერაზე მოტივირებული უარის შემთხვევაში,  მხარეები ორი დღის განმავლობაში ადგენენ ორმხრივ აქტს გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ - დეფექტური აქტი, რასაც თან დაერთვის დასასრულებელი სამუშაოების  სია და მათი შესრულების ვადები.   მენარდის მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა ხორციელდება დეფექტური აქტის საფუძველზე.

6.4.     თუ მენარდე თავს არიდებს დეფექტური აქტის შედგენას და/ან მის ხელმოწერას, დამკვეთი ასეთ აქტს ცალმხრივად ადგენს.  ყველა აღნიშნული ნაკლოვანების  აღმოფხვრა ხორციელდება მენარდის მიერ საკუთარი ხარჯებით და ძალებით ვადაში, რომელიც არ აღემატება 5 (ხუთ) სამუშაო დღეს დამკვეთის მიერ შენიშვნების წარმოდგენიდან, რომლებიც შედგა დეფექტური აქტის საფუძველზე.

6.5.     მენარდის მიერ დამკვეთის ყველა წარმოდგენილი ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების მიღება ხორციელდება ხელშეკრულების წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესით

6.6.      დამკვეთისთვის სამუშაოების ჩაბარებისას, მენარდე  ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს დამკვეთს მოთხოვნების შესახებ, რომელთა დაცვაც აუცილებელია სამუშაოების შედეგების ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენებისათვის, აგრეთვე თვით დამკვეთისთვის და სხვა პირებისთვის შესაძლო შედეგების შესახებ,  რაც შეიძლება მოჰვეს შესაბამისი მოთხოვნების შეუსრულებლობას.

 

7.        ჩაბარებული სამუშაოების ხარისხის გარანტიები

7.1.      სამუშაოების გარანტიები ვრცელდება  მენარდის მიერ ხელშეკრულებით შესრულებულ  ყველა სამუშაოზე.

7.2.      მენარდე იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნული ობიექტი მიაღწევს პროექტის დოკუმენტაციაში აღნიშნულ მაჩვენებლებს და ობიექტის ექსპლუატაციის შესაძლებლობას ხელშეკრულების 7.3. პუნქტში აღნიშნული მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

7.3.      ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოების ნაწილში, დგება მხარეების მიერ აქტის ხელმოწერისა და მენარდის მიერ ყველა ხარვეზის აღმოფხვრის  დღიდან და შეადგენს:  მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოებისთვის -36 თვეს, მასალებისთვის - მთელ საგარანტიო პერიოდს, რომელიც მოცემულია დამამზადებელი  ქარხნის ტექპასპორტში (სერტიფიკატში) და თუ ასეთი ვადა მითითებული არ არის, 12  (თორმეტი) თვის განმავლობაში აქტის  ხელმოწერიდან.

7.4.      საგარანტიო პერიოდში დამკვეთის მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებები  ფიქსირდება დეფექტურ აქტში, რომელიც დგება 6.3. პუნქტში გათვალისწინებული წესით.

7.5.      დეფექტური აქტის შედგენაში, მათი აღმოფხვრის წესისა და ვადების  დადგენაში მონაწილეობისთვის, მენარდე ვალდებულია გააგზავნოს თავისი წარმომადგენელი არა უგვიანეს 3 (სამი) დღის განმავლობაში დამკვეთის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან. საგარანტიო ვადა ამ შემთხვევაში შესაბამისად გრძელდება  დეფექტების აღმოფხვრისათვის საჭირო ვადით.

7.6.      თუ საგარანტიო ვადაში გამოვლინდება  ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციის დამაბრკოლებელი დეფექტები, მენარდე ვალდებულია აღმოფხვრას ისინი საკუთარი ხარჯებით  მხარეების მიერ ნაკლოვანებების აქტში დადგენილ ვადაში და დამკვეთის მიერ სამუშაოების სრულად მიღების პირობით. 

7.7.      მენარდე თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებების პასუხისმგებლობისგან  იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შედეგის ნაკლოვანებები (დეფექტები) წარმოიშვა შემდეგი მიზეზებით:

7.7.1.         სამუშაოების შედეგებისთვის ზიანის მიყენება  დამკვეთის თანამშრომლების ან კლიენტების მიერ  მესაკუთრის/მეიჯარის ობიექტისთვის, აგრეთვე მესამე პირებისთვის, რომლებიც ობიექტის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე აწარმოებენ სამშენებლო სამუშაოებს;  

7.7.2.         სამუშაოების შედეგებისთვის ზიანის მიყენება იმ მოვლენების შედეგად, რომლებზეც მენარდე არ აგებს პასუხს მათი საგანგებო და სტიქიური ხასიათის გამო;

7.7.3.         თუ ზარალი წარმოიშვა არასწორი ექსპლუატაციის, არაჯეროვანი რემონტის  შედეგად, რომელიც შესრულდა  ობიექტის დამკვეთის/მეიჯარის ძალებით, ან მათი მოთხოვნით, მესამე პირების მიერ; 

7.7.4.         თუ ნაკლოვანებები წარმოიშვა  ბუნებრივი ცვეთის შედეგად ობიექტის ექსპლუატაციის პერიოდში.

7.8.        იმ შემთხვევაში, თუ მენარდე უარს ამბობს  დეფექტური აქტის შედგენასა და ხელმოწერაზე, ან მის მიერ სამუშაოში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოუფხვრელობის და/ან მათი გონივრულ ვადაში აღმოფხვრაზე უარის განცხადების შემთხვევაში, დამკვეთი ადგენს ნაკლოვანებების ცალმხრივ აქტს.  ამგვარად, დამკვეთს უფლება აქვს თავისი შეხედულებისამებრ მოითხოვოს  მენარდისგან  ნაკლოვანებების აღმოფხვრა, ან უფლება აქვს საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს ისინი, რომლებიც შემდეგ მენარდე ვალდებულია აუნაზღაუროს დამკვეთს  მისი მოთხოვნით 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში მენარდის მიერ დამკვეთისგან შესაბამისი მოთხოვნიდან.

 

8.        სამუშაოების ღირებულება. სამუშაოების ანაზღაურება

და ურთიერთანგარიშსწორება

8.1.        სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო სამუშაოებისა და მასალების ღირებულება განისაზღვრება დადგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომელიც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისი დანართის სახით და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო სამუშაოებისა და მასალების აღნიშნული ღირებულება მოიცავს სამშაოებისა და მასალების ღირებულებას, აგრეთვე მენარდის გასამჯელოს, ყველა, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ კუთვნილ გადასახადსა და მოსაკრებლებს.

8.2.        სამუშაოებისა და მასალების ღირებულება დამტკიცებულია და შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ  სამუშაოების მოცულობაში ან შემადგენლობაში მხარეთა შეთანხმებით ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულების დამატებითი წერილობითი  შეთანხმების საფუძველზე, რომელსაც ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლები.

8.3.        ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისთვის მასალებითა და მოწყობილობებით უზრუნველყოფას თავისი ხარჯით ორგანიზებას უწევს მენარდე.  დამატებით, მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით დამკვეთს შეუძლია აიღოს ვალდებულება სრულად ან ნაწილობრივ უზრუნველყოს მენარდე საჭირო მასალებითა და მოწყობილობებით.  

8.4.        თუ წინამდებარე ხელშეკრულების  შესაბამის დანართში სხვა რამ არ არის აღნიშნული, დამკვეთი იხდის  წინამდბარე ხელშკერულების 8.1. პუნქტში აღნიშნულ ღირებულებას შემდეგი წესით:

8.4.1.         ავანსს  მთლიანი ღირებულების 30%-ის ოდენობით დამკვეთი იხდის ინვოისის (გადახდის მოთხოვნა) მიღებიდან  არანაკლებ 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.    

8.4.2.         შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორებას აწარმოებს დამკვეთი დამკვეთის მიერ მენარდის ანგარიშის მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, რომელიც წარმოდგენილია ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი აქტის საფუძველზე.

8.5.        მენარდესთან ყველა ანგარიშსწორება ხორციელდება დამკვეთის მიერ უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ფულადი სახსრების გადარიცხვის გზით მენარდის ანგარიშსწორების ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულებაში ან მენარდის ანგარიშში.  გადახდის თარიღად ითვლება  დამკვეთის უფლებამოსილი ბანკის მიერ საგადახდო დავალების შესრულებისთვის მიღება.

 

9.    ხელშეკრულების პირობების შეცვლა

9.1.        მენარდის მიერ სამუშაოების შესრულებისას დაშვებული შეცდომები უნდა გამოსწორდეს მისი ხარჯით დამკვეთთან შეთანხმებულ ვადებში.

9.2.        თუ დამკვეთი დროულად არ შეასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თავის  მოვალეობებს, ხოლო ეს გამოიწვევს სამუშაოების შესრულების დაგვიანებას, მაშინ სამუშაოების შესრულების ვადა ავტომატურად  გაგრძელდება პერიოდით, რომელიც უდრის დამკვეთის მიერ თავისი მოვალეობების შესრულების ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობას და მენარდე ამ პერიოდში თავისუფლდება ჯარიმის გადახდისგან ობიექტის ექსპლუატაციაში გადაცემის დაგვიანებისათვის.

 

10.    ფორს-მაჟორი

10.1.        მხარე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი მოვალეობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისთვის და ამასთან დაკავშირებული ზარალის ანაზღაურებისგან, თუ დაამტკიცებს, რომ    ასეთი შეუსრულებლობა გახდა დაუძლეველი ძალის გარემოებების (ფორს-მაჟორის)  მოქმედების შედეგი.

10.2.        დაუძლეველი ძალის გარემოებებს განეკუთვნება სტიქიური უბედურებები, მათ შორის  მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ქარიშხალი, ტაიფუნი, კოკისპირული წვიმები, სხვა საგანგებო და დაუძლეველი მოვლენები, რომლებიც წარმოიშვა წინამდებარე ხელშეკრულების დადების შემდეგ, რომელთა გათვალისწინებაც მხარეს არ შეეძლო ხელშეკრულების დადების მომენტში ან თავიდან აიცილება გონივრული ზომებით და რომლებმაც უშუალოდ იმოქმედა მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების  შესრულებაზე.

10.3.        დაუძლეველ გარემოებებს არ განეკუთვნება:

10.3.1.      მოვალის კონტრაგენტების მიერ მოვალეობების დარღვევა;

10.3.2.      ბაზარზე სამუშაოს შესრულებისთვის საჭირო საქონლის არარსებობა;

10.3.3.      მოვალის მიერ საჭირო ფულადი თანხების არქონა.

10.4.        მხარეს, რომელმაც დაუშვა ხელშკერულებით გათვალისწინებული ან მასთან დაკავშირებული  მოვალეობების ნაწილობრივი ან სრული შეუსრულებლობა/არაჯეროვანი შესრულება,  არ აქვს უფლება დააბრალოს ეს დაუძლეველი ძალის გარემოებების მოქმედებას, თუ აღნიშნული გარემოებები და/ან მათი შედეგები წარმოიშვა  ხელშკერულებით გათვალისწინებული შესაბამისი მოვალეობების შესრულების ვადის დადგომის შემდეგ.

10.5.        დაუძლეველი ძალის გარემოების წარმოშობა და მისი ხანგრძლივობა დასტურდება ადგილობრივი კომპეტენტური სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ  გაცემული დოკუმენტით. დაუძლეველი ძალის გარემოების წარმოშობის და მისი ხანგრძლივობის დოკუმენტური დადასტურება საჭიროა, თუ აღნიშნულ გარემოებებს ორივე მხარე აღიარებს როგორც საყოველთაოდ ცნობილს.

10.6.        მხარე, რომელიც მოხვდა დაუძლეველი ძალის გარემოებების ზემოქმედების ქვეშ, ვალდებულია ამის შესახებ წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს  დაუძლეველი ძალის გარემოებების დადგომის, მათი შედეგების, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული   მოვალეობების შესრულებაზე მათი მოქმედებისა და ხანგრძლივობის  შესახებ და წარმოადგინოს წინამდებარე ხელშეკრულების 10.5. პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტები და სხვა, ფორს-მაჟორის წარმოშობისა და მისი შედეგების დამადასტურებელი მტკიცებულებები.

10.7.        ხელშეკრულების 10.6 პუნქტში აღნიშნული შეტყობინების გაგზავნის ვადა შეადგენს 3 (სამ) სამუშაო დღეს ფორს-მაჟორის წარმოშობისა და მისი შედეგების დღიდან, ან დღიდან,  როდესაც შეიტყო მისი დადგომის შესახებ. თუ თვით ფორს-მაჟორულმა გარემოებებმა ხელი შეუშალეს შეტყობინების დროულ გაგზავნას, ასეთ შემთხვევაში შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს   3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როცა ეს გახდა შესაძლებელი.

10.8.        მხარემ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს  დაუძლეველი ძალის გარემოებების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რომლის ქვეშაც ის იმყოფებოდა, წერილობით 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში  ასეთი გარემოებების/მათი შედეგების ზემოქმედების შეწყვეტიდან, შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სხვა მტკიცებულებების თანდართვით.

10.9.        დაუძლეველი ძალის გარემოებების მოქმედების შესახებ შეტყობინების არგაგზავნა ან დაგვიანებით გაგზავნა უფლებას ართმევს მხარეს, რომელმაც დაუშვა  შეტყობინების არგაგზავნა ან დაგვიანებით გაგზავნა დაასახელოს ეს  გარემოებები მიზეზად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობის ან დაგვიანებით შესრულებისთვის  პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების  მიზნით.

 

11.    მხარეთა პასუხისმგებლობა

11.1.        მენარდე პასუხისმგებელია მის მიერ ყველა შესრულებულ სამუშაოზე. მენარდე, სამუშაოების წარმოების მთელ პერიოდში სრულიად პასუხისმგებელია  ობიექტის დაცულობაზე ყველა საინჟინრო კომუნიკაციისა და კონსტრუქციების ჩათვლით.

11.2.        ობიექტის შემთხვევით განადგურების ან დაზიანების რისკი გაუმჯობესებების ნაწილში, რომლებსაც ხელშეკრულების თანახმად აწარმოებს მენარდე, აგრეთვე ობიექტისთვის  მენარდის ბრალეულობით ზიანის მიყენების პასუხისმგებლობა სამუშაოების წარმოებისას დამკვეთის მიერ სამუშაოების აქტით   მიღებამდე ეკისრება მენარდეს. 

11.3.        მენარდის მიერ შესრულებული და დამკვეთის მიერ მიღებული სამუშაოს ღირებულების გადახდის ვადების დარღვევისთვის, დამკვეთი  უხდის მენარდეს პირგასამტეხლოს  ხელშკერულების 8.1. პუნქტში  აღნიშნული სამუშაოების საერთო ღირებულების 0,01% ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე, მაგრამ არა უმეტეს სამუშაოების საერთო ღირებულების 20%-სა  . 

11.4.        სამუშაოების დასრულების ვადების გადაცილებისათვის, თუ სხვა ვადებს მხარეები არ შეათანხმებენ წერილობით,  მენარდე გადაუხდის დამკვეთს პირგასამტეხლოს სამუშაოების საერთო ღირებულების 0,03% ოდენობით სამუშაოების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე, მაგრამ არა უმეტეს სამუშაოების საერთო ღირებულების 20%  ხელშეკრულების შესაბამისი დანართის თანახმად, აგრეთვე უნაზღაურებს ამით  დამკვეთისთვის მიყენებულ ზარალს.

11.5.        წინამდბეარე ხელშეკრულების 11.3 და 11.4 პუნქტებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოები  საჯარიმოა. პირგასამტეხლოების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს წინამდებარე ხელშკერულებით მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისგან

11.6.        მენარდის შესაძლო ზარალი დამკვეთის მიერ გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში შემოიფარგლება რეალური ზარალით და არ მოიცავს მიუღებელ შემოსავალს.

11.7.        წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოები და ზარალი დაირიცხება მხოლოდ  ერთ-ერთი მხარის მიერ დასაბუთებული პრეტენზიის წაყენებისა და მეორე მხარის მიერ ასეთი პრეტენზიის აღიარების  შემთხვევაში, ან სასამართლო გადაწყვეტილებით მათი გადახდევინების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენზია არ იქნა წაყენებული, ან არ იქნა აღიარებული მხარის მიერ, პირგასამტეხლოებისა და ზარალის  გადახდევინება (დარიცხვა) ცალმხრივად არ მოხდება და გადახდევინებას ექვემდებარება მხოლოდ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ.

11.8.        სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მასალებისა და მოწყობილობების არაჯეროვან ხარისხზე, სახელმწიფო სტანდარტებისა და ტექნიკური პირობების შესაბამისობასთან  დაკავშირებული ზარალის რისკი ეკისრება მათ მომწოდებელ მხარეს.

12.         ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში

12.1.        წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს  მხოლოდ დამკვეთის მიერ სამუშაოების მოცულობისა და შემადგენლობის შეცვლის შემთხვევაში მხარეთა ორმხრივი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც ფორმდება დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

12.2.        სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების ვადები შეიძლება  შეიცვალოს მხოლოდ მხარეთა ორმხრივი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც ფორმდება დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

12.3.        სამუშაოების ვადების შეცვლა, რაც შეიძლება გამოწვეული იქნას  პროექტის დოკუმენტაციაში შესაძლო ცვლილებების შეტანით ან დამკვეთის დამატებითი მოთხოვნებით, თუ ამას შეუძლია იმოქმედოს  სამუშაოების ხანგრძლივობასა და მათ ღირებულებაზე, სრულდება მხარეთა დამატებითი წერილობითი მოთხოვნების საფუძველზე, რაც აზუსტებს სამუშაოების წარმოების ღირებულებას და ვადებს  და ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

12.4.        ნებისმიერი მოლაპარაკება მხარეებს შორის, რამაც შეიძლება წარმოშვას წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი ახალი მოვალეობები, ძალაშია, თუ ის დადასტურებულია მხარეების მიერ წერილობითი ფორმით დამატებითი შეთანხმების სახით.  

 

13.         მხარეთა შორის წარმოშობილი  დავების გადაწყვეტა

13.1.        ხელშკერულების შესრულების პერიოდში წარმოშობილი სადავო საკითხები გადაწყდება მხარეთა მიერ მოლაპარაკების გზით და წარმოშობილი მოლაპარაკებების შემაჯამებელი შედეგები  აუცილებლად ფიქსირდება  მხარეთა დამატებითი შეთანხმებით, რომლებიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

13.2.        დამკვეთსა და მენარდეს შორის  შესრულებული სამუშაოს ხარვეზებთან ან მათ მიზეზებთან დაკავშირებით, ასევე შესრულებული სამუშაოს მოცულობისა და ღირებულებასთან დაკავშირებული დავის მოლაპარაკების გზით მოუგვარებლობის შემთხვევაში, ნებისმიერი მხარის მოთხოვნით უნდა დაინიშნოს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს ექსპერტიზის დამნიშვნელი მხარე. თუ ექსპერტიზა არ დაადასტურებს  ხელშკერულების პირობების დარღვევას მენარდის მიერ, ან მიზეზობრივ კავშირს მენარდის ქმედებებსა და  გამოვლენილ ხარვეზებს შორის, ექსპერტიზის ხარჯებს აანაზღაურებს დამკვეთი.  თუ ექსპერტიზა დაადგენს დარღვევის ფაქტებს მენარდის მხრიდან, ექსპერტიზის ყველა ხარჯს აანაზრაურებს მენარდე. თუ ექსპერტიზა ინიშნება  მხარეთა შეთანხმებით, ექსპერტიზის ხარჯებს ორივე მხარე თანაბრად აანაზრაურებს.

13.3.        თუ, ერთ-ერთი მხარის აზრით, მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის გადაწყვეტა წინამდებარე ხელშკერულების 13.1 და 13.2 პუნქტების შესაბამისად შეუძლებელია, მაშინ ის გადაწყდება  სასამართლოში.  

 

14.         სახელშეკრულებო ურთიერთობების შეწყვეტა

14.1.        დამკვეთი უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ხელშეკრულება  მენარდისთვის ზარალის /კომპენსაციების ანაზღაურების გარეშე კანონით გათვალისწინებულ და/ან შემდეგ შემთხვევებში:  

14.1.1.      თუ მენარდე დააგვიანებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყებას 5 (ხუთ) კალენდარულ დღეზე მეტი დღით დამკვეთისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით;

14.1.2.      მენარდის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადების სისტემატიური დარღვევის შემთხვევაში, რამაც შეიძლება 10 (ათ)კალენდარულ დღეზე მეტი დროით გაზარდოს სამუშაოების საბოლოო ჩაბარების ვადა;

14.1.3.      თუ სამუშაოთა წარმოების პერიოდში გამოვლინდება ნაკლოვანებები ან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, რომლის შესახებაც მენარდე იტყობინებოდა, მაგრამ რომლებიც გონივრულ ვადებში არ იქნა აღმოფხვრილი.

14.2.        მენარდეს უფლება აქვს გააუქმოს ხელშეკრულება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე დამკვეთის მიერ ობიექტზე სამუშაოების შეწყვეტის შემთხვევაში მენარდისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით 10 (ათ) კალენდარულ დღეზე მეტი დღით.

14.3.        წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება აგრეთვე შეწყდეს  მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით. ამავე დროს, წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი მიზეზით გაუქმების   შემთხვევაში, 14.1, 14.2 პუნქტების ჩათვლით, მხარეები იღებენ პასუხისმგებლობას განახორციელონ სრული ურთიერთანგარიშსწორება  მენარდის მიერ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე მუშაობის  ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ შეთანხმებისა და აქტის ორივე მხარის მიერ  ხელმოწერის დღიდან და მენარდე ვალდებულია ჩააბაროს წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის შესრულებული სამუშაოების შედეგი. 

 

15.         განსაკუთრებული პირობები

15.1.        ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მენარდის ან დამკვეთის მიზეზით მესამე პირისთვის მიყენებუ ზარალი უნდა ანაზღაურდეს ბრალეული მხარის მიერ.

15.2.        ობიექტის დაცვას სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ახორციელებს დამკვეთი. 

15.3.        წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების, დამატებითი შეთანხმებებისა და ოქმების პირობები კონფიდენციალურია მესამე პირებისთვის და მათი გახმაურება დაუშვებელია მხარეთა წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

15.4.        წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ფორმდება წერილობით, რასაც ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი პირები.

15.5.        მხარეების მიერ გაგზავნილი წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა პრეტენზია და შეტყობინება უნდა გაფორმდეს წერილობით ქართულ ენაზე და ითვლება ადრესატის მიერ მიღებულად  გამგზავნისთვის ჩაბარების შესახებ შეტყობინების დაბრუნების, მიმღების მიერ პრეტენზიის ასლის, მოთხოვნის ან სხვა შეტყობინების ხელმოწერის, მიმღების მიერ   გაგზავნის ქვითრის  ხელმოწერის შემთხვევაში,  გამგზავნის მიერ  საფოსტო განყოფილებიდან ან საკურიერო სამსახურიდან დაბრუნებული წერილის მიღების შემთხვევაში, რომელზეც დასმულია ნიშანი „ადრესატი ადგილზე არ არის“, „ადრესატი წასულია“, „ადრესატი არ ირიცხება“, „გავიდა შენახვის ვადა“ და ა.შ. თუ წერილი გაიგზავნა წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე, ან მისამართზე, რომლის შესახებაც ადრესატმა წინასწარ შეატყობინა გამომგზვანს.

15.6.        წინამდებარეთი მენარდე გარანტიას აძლევს დამკვეთს, რომ ის წარმოადგენს კეთილსინდისიერ გადასახადის გადამხდელს და დროულად იხდის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, მოსაკრებლებს და სხვა აუცილებელ გადასახადებს. 

15.7.        მენარდე ვალდებულია სრულად აუნაზრაუროს დამკვეთს ყველა ზარალი და ხარჯი, რომლებიც წარმოეშვა დამკვეთს მენარდის მიერ წარმოდგენილი ძალადაკარგული ან დარღვეული გარანტიების შედეგად დამკვეთისგან მოტივირებული პრეტენზიის მიღების დღიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

15.8.        წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში  მენარდის მიერ წარმოდგენილი ძალადაკარგული ან დარღვეული გარანტიები წარმოადგენს დამკვეთის მიერ მენარდის ბრალეულობით წინამდებარე ხელშეკრულების ვადამდელი გაუქმების მიზეზს. 

15.9.        წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის  მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღეს და მოქმედებს მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობების ფაქტიურ შესრულებამდე.

15.10.    ყველაფერში, რაც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, მხარეები ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

15.11.    საგადახდო და საფოსტო რეკვიზიტებში ყველა შეტანილი ცვლილების შესახებ მხარეებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ ერთმანეთს. მოქმედებები, რომლებიც შესრულდა ცნობილ ანგარიშებსა და მისამართებზე, ახალი ანაგარიშებისა და მისამართების შეცვლის შესახებ შეტყობინების  მიღებამდე მოვალეობების შესრულებად ითვლება.  პასუხისმგებლობა, რომელიც შეიძლება დაეკისროს ერთ-ერთ მხარეს ნეგატიურ შედეგებზე, გამოწვეული შეცვლილი რეკვიზიტების შესახებ შეტყობინების გაუგზავნელობით ეკისრება მხარეს, რომელმაც არ შეატყობინა მეორე მხარეს ასეთი ცვლილებების შესახებ.

15.12.    წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ  ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნია ერთანაირი იურიდიული ძალა - თითო ეგზემპლარი თითოეული მხარისთვის.

 

დამკვეთი

მენარდე (შემსრულებელი)

შპს „------------------„

შპს „-------------------------„

ს.ნ.: 00000000000

ს.ნ.: 00000000000

მის.:

მის.:

დირექტორი:

დირექტორი:

 

საბანკო რეკვიზიტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

გაზიარება: