როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, მომსახურების ხელშეკრულების ნიმუში N2

  • მთავარი
  • სიახლეები
  • როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, მომსახურების ხელშეკრულების ნიმუში N2
როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, მომსახურების ხელშეკრულების ნიმუში N2

როგორ ავიცილოთ სარემონტო უსიამოვნება, მომსახურების ხელშეკრულების ნიმუში N2

მომსახურების  ხელშეკრულება

 

მომსახურების ხელშეკრულებით შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას გასწიოს გარკვეული მომსახურება შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.

მომსახურების ხელშეკრულების მხარეები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური და იურიდიული პირები, აგრეთვე პირთა გაერთიანებებიც.

მომსახურების ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით და აღნიშნული დამოკიდებულია მხარეთა შეთანხმებაზე.

მომსახურების ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ნებისმიერი კანონით აუკრძალავი მომსახურების გაწევაზე.

შენიშვნა: მომსახურების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 

 

ნიმუში

 

მომსახურების ხელშეკრულება

 

ქ. –––––––––––––––                                                                             ––––––––––––––– 2009წ

 

ერთის მხრივ, ფიზიკური პირი –––––––––––––––––––––მცხოვრები ––––––––––––––––, პირადი ნომერი –––––––––––––––, პირადობის მოწმობის ნომერი ––––––––––––––––გაცემული ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– წელს (შემდგომში–შემკვეთი)

და

მეორეს მხრივ, ფიზიკური პირი –––––––––––––––––––––მცხოვრები ––––––––––––––––, პირადი ნომერი –––––––––––––––, პირადობის მოწმობის ნომერი ––––––––––––––––გაცემული ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– წელს (შემდგომში–შემსრულებელი)

 

(შენიშვნა: თუ შემსრულებელი ან შემკვეთი იურიდიული პირია, მაშინ მიეთითება მისამართი, რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი და მარეგისტრირებელი ორგანო, წარმომადგენელი ფიზიკური პირის სახელი და გვარი)

 

ნების თავისუფალი გამოვლენის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

 

  1. ხელშეკრულების საგანი

 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემკვეთის დავალებით, შეთანხმებული ანაზღაურების სანაცვლოდ, შემსრულებლის მიერ შემდეგი სახის მომსახურების გაწევა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

 

2. მომსახურების წესი

 

2.1. შემსრულებელი ვალდებულია მომსახურება გაწიოს პირადად.

2.2. შემსრულებელი ვალდებულია მომსახურება გაწიოს წინამდებარე ხელშეკრულების  ––––––––––––––––– ვადაში.

 

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების წესი

 

3.1. შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს შემსრულებელს გაწეულ მომსახურებაში ––––––––––––––– ლარი.

3.2. შეთანხმებული საზღაურის გადახდა მოხდება მომსახურების გაწევიდან  არა უმეტეს ––––––––––– ვადაში.

3.3. ანგარიშსწორება წარმოებს  ––––––––––––– (ნაღდი/უნაღდო) ანგარიშსწორების წესით.

3.4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ გადასახადებს შემსრულებელი გადაიხდის პირადად (ან დაუკავებს შემკვეთი).

 

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა

 

მხარეები პასუხს აგებენ მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისასთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

5. ფორს–მაჟორი

 

5.1.      ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

5.2.      ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემკვეთის ან/და შემსრულებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

8.3.      ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

 

 

6. დავა

 

მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

7. ცვლილებები და დამატებები

 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა ხდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

 

8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

 

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე.

 

9. დასკვნითი დებულებები

 

9.1. მომსახურებასთან დაკავშირებული ის ურთიერთობები, რომლებიც არ რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით, დარეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან.

 

მხარეთა ხელმოწერები

 

 

 

    შემკვეთი                                                შემსრულებელი

 

 

  _______________                                      ______________

გაზიარება: